„S Máriou zachráň človeka”

„S Máriou zachráň človeka”

Povstanie diela

Spoločenstvo „S Máriou zachráň človeka” povstalo ako odpoveď na volanie Srdca Pána Ježiša a Panny Márie – „aby sa svet spasil” (por. Jn 3,17).

Ježiš Kristus je Spasiteľom sveta. To je Jeho meno. Vzal si telo z Panny Márie, trpel za naše neprávosti, v Jeho tele zostala pokonaná smrť. Ježiš vstal z mŕtvych, vstúpil do neba a zasadol po Otcovej pravicy ako Kráľ a Pán. Boh chce, aby všetci ľudia dosiahli spásu. Ako učeníci Ježiša Krista máme mať tie isté túžby ako On. Preto Mu chceme pomáhať v Jeho diele spásy celého sveta. Mária, prvá učeníčka Ježiša Krista, počúvala a príjmala Jeho slová až do konca. Aj Jej chceme pomáhať, skrze  oddanie sa Jej k dispozícii. Ona je vzorom Svätej Cirkvi, hlavou ktorej je Ježiš. Vo Fatime Panna Mária prosila: „Obetujte sa za hriešnikov a často, obzvlášť keď budete znášať obety, hovorte: „ O Ježišu, robím to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a ako zadosťučinenie za hriechy dokonané proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.”
Fatimské deti mali víziu pekla a videli duše idúce do zatracenia. Od Panny Márie počuli, že Boh chce zachrániť tie duše, chce, aby sa vo svete rozšírila úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.


Krátka charakteristika

„S Máriou zachráň človeka” je duchovným spoločenstvom oddaným Panne Márii, ktorého členovia sa každonne modlia o obrátenie ľudí. Každý člen spoločenstva sa modlí o spásu človeka, ktorého si vybral Boh. Spoločenstvo nemá žiadne organizačné štruktúry, ale chce byť prítomné vo všetkých sférach ľudského života. Ak sa členovia spoločenstva poznajú, mali by sa vzájomne stretávať, zúčastniť sa na Svätej Omši, pomodliť sa Ruženec, spoločne čítať a meditovať Sväté Písmo. O tom, ako často sa budú stretávať, rozhodujú sami, ale odporúča sa, aby to bolo aspoň raz v týždni.


Ako dlho sa modliť?

To záleží od teba, tvojho zaangažovania, ale aj od vnuknutia, ktoré ti dá Boh. Pamätaj, že tvoja modlitba je veľmi potrebná – vyprosuje veľa milostí.


Vnútorná postava

Ak sa modlíš o obrátenie nejakého človeka, musíš  pamätať, že aj ty sám potrebuješ obrátenie.
„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa,  dávam desiatky zo všetkého, čo mám.” Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.” Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten.” (Lk 18, 10-14)

Osobu, za ktorú sa modlíš, nikdy nenazývaj hriešnikom, pretože nepoznáš dôvody, ktoré spôsobili, že v živote zablúdil. Vôbec nemusí byť väčším hriešnikom ako ty! Pamätaj, že tým človekom, za ktorého sa modlíš, môžeš byť ty sám, veď nevieme, čo nás v živote stretne a nemôžeme si byť istí, že vždy budeme verní Bohu. Tvoja modlitba bude aktom milosrdnej lásky vtedy, ak budeš hlboko presvedčený o tom, že aj ty potrebuješ byť obdarovaný Jeho milosrdenstvom (pozri Encyklika Jána Pavla II. – „Dives in misericordia”). Neobmedzuj svoju starosť o obrátenie tej osoby len do „odmodlenia” krátkej modlitby. Boh ho zveril tebe, aby si mu svojím príhovorom pomohol dosiahnúť spásu, preto pamätaj o ňom v každej svojej modlitbe. Keď sa raz stretnete v nebi, to on bude tvojou radosťou.


Čo ak sa zabudneš pomodliť, alebo prerušíš modlitbu?

Neznechucuj sa , ak sa stane, že sa zabudneš pomodliť. Ak by sa to stávalo príliš často, preruš modlitbu na istý čas a pros Boha, aby ti dovolil poznať dôvody zabudnutia. Možno si nebol úprimný, pravdivý pred sebou a možno si sa cítil lepší ako osoba, za ktorú si sa modlil. Po čase obnov svoju modlitbu, pros Boha o potrebné milosti, aby si dokázal byť verný a vytrvalý v predsavzatí.


Kedy sa staneš členom Spoločenstva?

Vtedy, keď sa prvý krát pomodlíš každodennú modlitbu Spoločenstva. Prestaneš ním byť vtedy, keď sa dobrovoľne rozhodneš zanechať modlitbu. Ale členovia Spoločenstva sa neprestanú modliť za teba.


Kto môže byť členom Spoločenstva?

Každý!


Keď sa už začneš modliť každodennú modlitbu,

informuj o tej modlitbe svojich blískich a priateľov, ale tak, aby sa necítili znevolení. Každý ma právo rozhodnúť sa v slobode a voľnosti ducha.


Otázky

Otázky, problémy, ale tiež návrhy môžeš posielať na e-mailovú adresu: ratunek@ratunek.jasnagora.pl


Dobrovoľné obety

Na úmysel tohto spoločenstva môžeš Bohu obetovať svoje utrpenia a životné ťažkosti. Dielo môžeš podporiť aj finančne, skladajúc svoju obetu na konto:

Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra 77-1240-1213-1111-0000-2379-9927, dodajúc „ Z Maryja ratuj człowieka”.


Formulár prihlásenia

Ak si rozoznal, že Boh ťa povoláva do modlitby za osobu, ktorej spása je ohrozená, môžeš vyplniť formulár na internetovej strane a vyslať ho na adresu: ratunekAratunek.pl. Prihlásiť sa môžeš vysielajúc prihlášku poštou, telefonicky, alebo osobne, na Jasnej Hore. Vyslanie prihlášky nie je nutné, nevplýva na hodnotu modlitby, ale je cenným svedectvom toho, že existujú ľudia, ktorí sa starajú nielen o svoju spásu, ale aj o spásu iných, za ktorých sa modlia.


Informácie a zápisy:

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2,
42-200 Czestochowa, tel. (34) 377 74 27 e-mail: ratunek@ratunek.jasnagora.pl
www.ratunek.jasnagora.pl

Každodenná modlitba členov Spoločenstva

Za seba:

Bože Otče, sprav, aby som sa stal skutočným učeníkom Tvojho Syna, Ježiša Krista. Aby som, tak ako On, vždy túžil po tom, aby všetci ľudia dosiahli spásu. Preto stojím pred Tebou a prosím Ťa o dar modlitby o obrátenie človeka, ktorého si Ty sám vybral.

Za osobu vybranú Bohom:

Bože Otče, prosím Ťa, aby sila plynúca z Kríža Ježiša Krista, utrpenia a orodovníctvo Jeho Bolestnej Matky a tiež orodovníctvo všetkých svätých, priniesli obrátenie človeku, ktorého si zveril mojej modlitbe. Zachráň ho, Pane! Amen.
Otče náš. Zdravas Mária. Sláva Otcu.

Za iných členov a za nové povolania do Spoločenstva: Pod Tvoju ochranu.

Imprimatur

Kuria Metropolitalna w Czestochowie
L.dz. 766 Czstochowa 28.X.2004 r.
Bp. Jan Watroba Wikariusz Generalny

 

Za všetkých členov Spoločenstva je v každú prvú sobotu mesiaca o 15:30 slúžená Svätá Omša v Kaplnke Panny Márie na Jasnej Hore.